Til toppen

Åpenhetsloven

REDEGJØRELSE ÅPENHETSLOVEN

INNHOLD

- Bakgrunn
- Kort om Selskapet og implementering av åpenhetsloven
- Nøkkelinformasjon om Selskapet
- Metodikk: Aktsomhetsvurderingsprosessen
- Forankring av ansvar
- Kartlegging og identifikasjon av risiko
- Oppsummering og veien videre

BAKGRUNN

KORT OM SELSKAPET OG IMPLEMENTERING AV ÅPENHETSLOVEN

Innledning

Norikon AS, org.nr. 980641104 (heretter «Selskapet») er ikke omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (heretter «åpenhetsloven») . Selv om Selskapet ikke plikter å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger som skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har Selskapet likevel bestemt seg for å følge åpenhetsloven.

Åpenhetsloven stiller blant annet krav til at den aktuelle virksomhet må kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både internt i Selskapet og i sin leverandørkjede. De virksomhetene som er omfattet av loven, må offentlig redegjøre for de aktsomhetsvurderingene som foretas. Redegjørelsen skal oppdateres og publiseres på Selskapets nettside innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.  

Aktsomhetsvurderingene skal foretas i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper på området for menneskerettigheter, som samsvarer med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).  

Selskapet har arbeidet med å implementere åpenhetsloven i tråd med OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv:
 Aktsomhetsvurderingsprosessen er i modellen delt opp i seks trinn, som må tilpasses i forhold til den enkelte virksomhetens størrelse, art, kontekst, samt alvorlighetsgrad av og sannsynlighet for negative konsekvenser. 

 

NØKKELINFORMASJON OM SELSKAPET

NAVN PÅ SELSKAPET

Norikon AS, org.nr. 980 641 104

ADRESSE HOVEDKONTOR
Kvednaveien 8, 4331 ÅLGÅRD

PRODUKTER OG TJENESTER
Engroshandel med belysningsutstyr

BESKRIVELSE AV SELSKAPETS STRUKTUR
Selskapet er ikke en del av et konsern

OMSETNING I 2022
NOK 53 550 000

ANTALL ANSATTE
12 


METODIKK: AKTSOMHETSVURDERINGSPROSESSEN
   
FORANKRING AV ANSVAR
Norikon AS har i styremøte forankret det utøvende ansvaret i styret, for å sikre at kravene som følger av åpenhetsloven implementeres, ivaretas og etterleves. I tillegg til at styret tar et utøvende ansvar for å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Selskapet, er det tildelt følgende mandater i Selskapet:

•    Steinar Sandvik
Mandat: Overordnet ansvar for ivaretakelse og etterlevelse av åpenhetsloven i Selskapet.

•    Steinar Sandvik
Mandat: Overordnet ansvar for å innarbeide rutiner for håndtering av informasjonsplikt og sørge for at disse etterleves i Selskapet.

Selskapet har innført retningslinjer for leverandører og forretningspartnere, rutiner for håndtering av informasjonsplikten og plan for risikoanalyser og aktsomhetsvurderinger. Det er også vedtatt at styret skal legge en konkret plan for å sikre etterlevelse av de krav som følger av åpenhetsloven, samt for hvordan Selskapet i praksis skal arbeide med denne.

De nevnte retningslinjer og rutiner innføres for å konkretisere hvordan Selskapet skal arbeide med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vil tilrettelegge for at Selskapet kan arbeide systematisk og effektivt med:

i.    kartlegging, kontroll og oppfølgning av interne forhold og leverandørkjeden,
ii.    utarbeidelse av risikoanalyser og aktsomhetsvurderinger, samt
iii.    håndtering av innsynsforespørsler.

Det er vedtatt at styret, i samsvar med de overordnede ansvarlige (ref. nevnte mandater) skal oppdatere relevante rutiner og retningslinjer ved behov.


KARTLEGGING OG IDENTIFIKASJON AV RISIKO

INTERNT I EGEN VIRKSOMHET
Norikon AS har kartlagt og vurdert faktiske og potensielle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold internt i egen virksomhet. 

Vi har gjennom dette arbeidet identifisere hvilke områder som kan utgjøre en risiko for negativ påvirkning av anstendige arbeidsforhold. Listen er ikke uttømmende, men er eksempler på områder hvor vi har foretatt aktsomhetsvurderinger internt:

•    Etiske retningslinjer og systematisk arbeid med menneskerettigheter
•    Arbeidsmiljø – fysisk og psykososialt. 
•    Internkontroll og HMS-arbeid, verneombud og varslingsrutiner 
•    Organisasjonsfrihet, tariffavtale
•    Pensjon
•    Ansettelser - fast ansettelse, midlertidig ansettelse, bruk av innleid arbeidskraft og oppdragsavtaler 
•    Ferie 
•    Arbeidstid
•    Lønn 
•    Forhold som særlig angår utenlandske arbeidstakere

Basert på vår kartlegging og undersøkelser av faktiske forhold er vi av den oppfatning at vi internt i egen virksomhet hverken forårsaker, bidrar til, eller er direkte knyttet til faktiske negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold (herunder grunnleggende menneskerettigheter). 

Alle våre medarbeidere i Norge er underlagt arbeidsmiljøloven og obligatoriske HMS-krav. Ansattes profesjonelle utvikling støttes gjennom rutinedokumenter, i kombinasjon med grundig opplæring og jevnlig oppfølgning.

Ved vår analyse av risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ble det identifisert risiko knyttet til varslingssystemer, timeregistrering og arbeidsavtaler. Vi har nå utarbeidet nye rutiner for varsling, samt nye arbeidsavtaler og fått orden på timeregistrering. 

 

HOS VÅRE LEVERANDØRER
Norikon AS importerer i dag varer både fra Asia og andre deler av verden. Vi har ansvaret for en bærekraftig verdikjede som ikke påvirker mennesker og miljøet negativt. Vi gjennomføres aktsomhetsvurderinger av de leverandørene som befinner seg i land med en høy iboende risiko for brudd på menneskerettigheter.

Arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser av våre leverandører har begynt med et mål om å identifisere potensielle risikoer for brudd på menneskerettigheter og et mål om at våre leverandører skal ha anstendige arbeidsforhold for sine ansatte. 

Aktsomhetsvurderingen gjøres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og er basert på forhold som generelle menneskerettigheter i landet, herunder barns rettigheter i arbeidslivet mv.   

Dette skal danne grunnlaget for hvordan vi skal følge opp, jobbe med produksjonsstedene og hvilke tiltak vi skal iverksette dersom vi oppdager at vår verdikjede kan ha negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. 
Norikon arbeider tett med sine leverandører for å skape langvarige relasjoner. Vi ønsker at alle våre forretningsforhold skal være basert på tillit og åpenhet, og at våre leverandører deler våre verdier og holdninger til etikk og etterlevelse. 

Våre leverandører som er valgt ut for videre aktsomhetsvurderinger vil som hovedregel tilskrives. Dersom deler av svarene krever dokumentasjon innhentes dette. 

Vi har flere leverandører i Kina som er fulgt opp i forhold til aktsomhetsvurderinger. Vi har som ledd i aktsomhetsvurderingene gjennomført fysiske fabrikbesøk i Kina. Vi forsøker så langt som mulig å opptre som følger: 

•    Komme uanmeldt
•    Være skeptisk 
•    Observere /ta inn inntrykk (hygiene/luftkvalitet/sanseinntrykk)
•    Sette av tilstrekkelig med tid
•    Etterspørre dokumentasjon dersom «magefølelsen» slår inn. Sammenlign gjerne     dokumentasjon fra ulike kilder for å kunne avdekke «produserte» dokumenter 
•    Ikke glemme å intervjue arbeidere i tillegg til management og velg selv de dere ønsker å intervjue, sammenlign svarene, hold opp mot dokumentbevis og øvrige observasjoner 
•    Å beskytte den som har kommet med informasjon

Vi har utarbeidet et spørreskjema som gjennomgås med ledelse og ansatte når vi er på besøk på fabrikker. Spørsmålene fokuserer på risiko som er særskilt relevant for de respektive område hvor fabrikkene befinner seg.


OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE
I arbeidet med åpenhetsloven har vi så langt forankret ansvarlighet i styret, startet arbeidet med å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt i Selskapet, samt i forhold til våre leverandører. Vi har så langt ikke avdekket faktisk eller vesentlig risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold.

Arbeidet vårt med åpenhetsloven er en kontinuerlig prosess, hvor vi jevnlig vil foreta aktsomhetsvurderinger. Vi har fulgt opp forbedringspunktene etter den interne gjennomgangen. Videre vil vi fremover ha fokus på å følge opp svarene fra våre leverandører. Videre vil vi fortsette arbeidet med å øke bevisstheten blant våre ansatte og blant våre leverandører om viktigheten av åpenhetsloven.